ورود به سایت
*ششمين همايش ملي انجمن علمي هنرهاي تجسمي ايران با رويکردمباني نظري هنر متعهد در ايران معاصر*

ورود به سایت
*دومين همايش بين المللی هنرهای تجسمی و محیط زیست با رويکرد هنر بازیافت*